گیاه Fraxinus pennsylvanica

Fraxinus pennsylvanica
-
1
Marshall.
Red Ash
1
Oleaceae
F. lanceolata. F. pubescens.

عکس

20
20
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
سبد
ماده رنگ