گیاه Fraxinus quadrangulata

Fraxinus quadrangulata
-
0
Michx.
Blue Ash
0
Oleaceae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ