گیاه Fraxinus sieboldiana

Fraxinus sieboldiana
-
0
Blume.
-
0
Oleaceae

عکس

8
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

چوب