گیاه Fraxinus texensis

Fraxinus texensis
-
0
(A.Gray.)Sarg.
Texas White Ash
0
Oleaceae

عکس

12
10
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت