گیاه Fraxinus velutina

Fraxinus velutina
-
0
Torr.
Arizona Ash
0
Oleaceae
F. pennsylvanica velutina.

عکس

12
8
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب