گیاه Gagea lutea

Gagea lutea
نجم طلایی
0
(L.)Ker-Gawl.
Yellow Star Of Bethlehem
2
Liliaceae
G. sylvatica.

عکس

0.15
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه