گیاه Galactites tomentosa

Galactites tomentosa
-
0
Moench.
-
1
Compositae

عکس

0.45
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ساقه