گیاه Galax urceolata

Galax urceolata
-
1
(Poir.)Brummitt.
Beetleweed
0
Diapensiaceae
G. aphylla. non L.

عکس

0.2
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
کلیه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین