گیاه Galeopsis bifida

Galeopsis bifida
-
0
Boenn.
-
0
Labiatae
G. tetrahit bifida.

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی