گیاه Galeopsis segetum

Galeopsis segetum
-
2
Necker.
Downy Hemp Nettle
0
Labiatae
G. dubia. G. ochroleuca.

عکس

0.6
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
قابض
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی