گیاه Galeopsis speciosa

Galeopsis speciosa
-
0
Mill.
Large Flowered Hemp Nettle
0
Labiatae

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی