گیاه Galinsoga parviflora

Galinsoga parviflora
-
1
Cav.
Gallant Soldier
2
Compositae

عکس

0.6
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تیمار اثرات نیش حشرات
قابض

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ساقه
گل
نوشیدن