گیاه Gaultheria ovatifolia

Gaultheria ovatifolia
-
0
A.Gray.
Mountain Checkerberry
4
Ericaceae

عکس

0.15
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین