گیاه Gaultheria rigida

Gaultheria rigida
-
0
Kunth.
-
1
Ericaceae
Pernettya rigida. (Bert.)DC.

عکس

0
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه