گیاه Geitonoplesium cymosum

Geitonoplesium cymosum
-
0
(R.Br.)A.Cunn.
Scrambling Lily
2
Philesiaceae

عکس

4
0
همیشه سبز
بالا رونده چند ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

فیبر