گیاه Gentiana scabra buergeri

Gentiana scabra buergeri
-
3
(Miq.)Maxim.
-
1
Gentianaceae

عکس

0.45
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، پروانه ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تب بر
خلط آور
خنک کننده
صفرا آور
ضد التهاب
ضد درد
ضد کرم
قاعده آور
قفسه سینه
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ