گیاه Gentiana thunbergii

Gentiana thunbergii
-
2
(G.Don.)Griseb.
-
1
Gentianaceae
G. japonica. Maxim. G. trinervis.

عکس

0.15
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، پروانه ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ