گیاه Gingidia harveyana

Gingidia harveyana
-
0
(F.Muell.)Dawson.
-
1
Umbelliferae
Seseli harveyanum.

عکس

0.45
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-