گیاه Girardiana diversifolia

Girardiana diversifolia
-
2
(Link.)Friis.
Himalayan Nettle
2
Urticaceae
G. heterophylla. G. palmata. Gaud. Urtica heterophylla.

عکس

3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
متفرقه

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

فیبر