گیاه Gladiolus cruentus

Gladiolus cruentus
-
0
Moore.
-
2
Iridaceae

عکس

0.9
0
-
ساقه پیاز مانند گیاه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

گل