گیاه Gleditsia japonica

Gleditsia japonica
-
1
Miq.
-
3
Leguminosae
G. horrida. non Salisb.

عکس

20
12
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پوست
خلط آور
ضد سرفه
قابض

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

صابون