گیاه Glycyrrhiza lepidota

Glycyrrhiza lepidota
-
3
(Nutt.)Pursh.
American Liquorice
4
Leguminosae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
ضماد
مراقبت از پا
مسکن دندان درد
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه