گیاه Griselinia littoralis

Griselinia littoralis
-
0
Raoul.
-
2
Cornaceae
Pukateria littoralis.

عکس

6
5
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب