گیاه Gunnera tinctoria

Gunnera tinctoria
-
1
(Molina.)Mirb.
Gunnera
1
Gunneraceae
G. chilensis. G. scabra.

عکس

2
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

ساقه

سایر موارد استفاده

تانین
سقف ضد آب
ماده رنگ