گیاه Gypsophila oldhamiana

Gypsophila oldhamiana
-
1
Miq.
Manchurian Baby's Breath
1
Caryophyllaceae

عکس

1
1.2
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

برگ