گیاه Hakea sericea

Hakea sericea
-
0
Schrad.&J.C.Wendl.
Silky Hakea
0
Proteaceae
H. acicularis. H. tenuifolia. Conchium aciculare. Banksia tenuifolia.

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

احیای خاک
پرچین
صمغ