گیاه Halimodendron halodendron

Halimodendron halodendron
اشک، شور درخت
0
(Pall.)Voss.
Salt Tree
0
Leguminosae
H. argenteum.

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین