گیاه Hedera nepalensis

Hedera nepalensis
-
2
K.Koch.
Nepal Ivy
0
Araliaceae

عکس

15
5
همیشه سبز
بالا رونده
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
بله
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

پوست
محرک
محرک تعریق
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)