گیاه Hedysarum vicioides

Hedysarum vicioides
-
0
Turcz.
-
3
Leguminosae

عکس

0.7
0
-
چندساله
-
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه