گیاه Hemerocallis citrina

Hemerocallis citrina
-
1
Baroni.
-
4
Hemerocallidaceae
H. baroni.

عکس

0.75
0.75
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)