گیاه Hemerocallis lilioasphodelus

Hemerocallis lilioasphodelus
-
2
L.
Yellow Day Lily
5
Hemerocallidaceae
H. flava.

عکس

0.6
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
سرطان
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تار و پود (بافندگی)