گیاه Heracleum sphondylium

Heracleum sphondylium
-
2
L.
Cow Parsnip
3
Umbelliferae

عکس

1.8
0
-
دو ساله/چند ساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خلط آور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه
شیرین کننده