گیاه Heracleum sphondylium sibiricum

Heracleum sphondylium sibiricum
-
2
(L.)Simonkai.
-
3
Umbelliferae
H. flavescens. Blume. H. sibiricum. L.

عکس

1.8
0
-
دو ساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خلط آور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه
شیرین کننده