گیاه Heracleum wallichii

Heracleum wallichii
-
1
DC.
-
0
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک