گیاه Hesperaloe funifera

Hesperaloe funifera
-
0
(K.Koch.)Trel.
-
0
Agavaceae

عکس

1.8
0
همیشه سبز
چندساله
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

فیبر