گیاه Hippophae neurocarpa

Hippophae neurocarpa
-
3
S.W.Liu.&T.N.Ho.
-
3
Elaeagnaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

سرطان
ضماد
قلبی

استفاده خوراکی

میوه