گیاه Hippuris vulgaris

Hippuris vulgaris
شیشه شور مردابی، دم قاطری
1
L.
Common Marestail
2
Hippuridaceae
H. tetraphylla.

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم

استفاده خوراکی

برگ