گیاه Holboellia angustifolia

Holboellia angustifolia
-
1
Wall.
-
2
Lardizabalaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
بالا رونده
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل