گیاه Hordeum hexastichon

Hordeum hexastichon
-
0
L.
Six-Row Barley
3
Gramineae
H. vulgare hexastichon.

عکس

1.2
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

زیست توده
کاغذ
مالچ