گیاه Hosta crispula

Hosta crispula
-
0
F.Maek.
-
3
Funkiaceae

عکس

0.6
1
-
چندساله
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

ساقه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین