گیاه Hosta nigrescens

Hosta nigrescens
-
0
(Makino.)F.Maek.
Kuro-Giboshi
2
Funkiaceae

عکس

1
0.7
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ