گیاه Hosta plantaginae

Hosta plantaginae
-
1
(Lam.)Asch.
August Lily
2
Funkiaceae
H. subcordata.

عکس

0.6
1.2
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

برگ
ساقه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
پوشش زمین