گیاه Hosta undulata

Hosta undulata
-
0
(Otto.&Dietr.)L.H.Bailey.
-
2
Funkiaceae

عکس

0.3
1
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین