گیاه Hosta ventricosa

Hosta ventricosa
-
1
Stearn.
-
2
Funkiaceae
H. ovata. Funkia caerulea. F. ovata.

عکس

0.6
1
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
تولید مثل بدون لقاح
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

برگ
ساقه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین