گیاه Hottonia palustris

Hottonia palustris
-
1
L.
Water Violet
0
Primulaceae

عکس

0.9
0
-
چندساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

درمان با گل به روش باخ

قسمت مورد استفاده

گل