گیاه Humulus japonicus

Humulus japonicus
-
1
Siebold.&Zucc.
Japanese Hop
2
Cannabaceae
H. scandens. (Louriero.)Merrill.

عکس

6
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

برگ
گل