گیاه Hydrangea anomala

Hydrangea anomala
-
1
D.Don.
-
3
Hydrangeaceae
H. altissima. Wallich.

عکس

12
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
کاغذ