گیاه Hydrangea arborescens

Hydrangea arborescens
-
3
L.
Seven Barks
1
Hydrangeaceae

عکس

3
2
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
ضد کرم
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ساقه

قسمت مورد استفاده

گل