گیاه Hydrangea hirta

Hydrangea hirta
-
0
(Thunb.)Siebold.
-
1
Hydrangeaceae

عکس

1
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

برگ