گیاه Hydrilla verticillata

Hydrilla verticillata
-
2
(L.f.)Royle.
Hydrilla
0
Hydrocharitaceae

عکس

0
2
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
آب
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تمیزکننده زخم

سایر موارد استفاده

متفرقه